Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Vyhlásenie o ochrane údajov / Podmienky používania

Vyhlásenie o ochrane údajov
 

Vyhlásenie o ochrane údajov

1. Všeobecné

Novoapoštolská cirkev Švajčiarsko (NAK Schweiz) sa teší vášmu záujmu o túto webovú stránku i vašej návšteve. Predloženým prehlásením o ochrane údajov informuje o zisťovaní osobných údajov počas návštevy tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku prehlasujete, že súhlasíte s predloženým vyhlásením o ochrane údajov. Prosím pamätajte, že v priebehu ďalšieho zdokonaľovania tejto webovej stránky a doplňovania nových technológií alebo zmien zákonných nariadení sa môžu  stať jednotlivé aktualizácie tohto vyhlásenia nevyhnutnými.


2. Definícia <<osobné údaje>>

„Osobné údaje“ sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo indentifikovateľnú osobu (príslušná osoba). Za identifikovateľnú osobu sa považuje osoba, ktorá priamo alebo nepriamo , predovšetkým prostredníctvom priradenia k znaku ako je meno, identifikačné číslo, údaje o mieste, online znak, jeden alebo viacero osobitných znakov a tie vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto osoby.

Ako pre návštevníka tejto webovej stránky sú osobné údaje všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na vás osobne, napr.:  meno, adresa, e-mailová adresa alebo správanie užívateľa.


3. Osobné údaje a účel ich spracovania

Pri vstupe na túto webovú stránku sa uložia nasledujúce osobné údaje do logfiles: IP – adresy, dátum, čas, browser – požiadavky a všeobecne prenášané informácie informačného systému resp. Web-browseru.  Tieto údaje o užívateľovi tvoria základ pre štatistické a anonymné vyhodnocovanie, ktoré slúži výlučne pre efektívny chod tejto webovej stránky a jej optimalizáciu. Údaje sa vymažú, nie sú viac potrebné pre dosiahnutie týchto cieľov.

Pri nadviazaní kontaktu s NAK Schweiz (NAC Švajčiarsko) ako napríklad e-mailom alebo kontaktným dotazníkom, prihlásením sa k patronátu NAC Švajčiarsko vami udané osobné údaje  (napr. priezvisko, meno a e-mailová adresa) sa uložia, aby sa mohla spracovať vaša požiadavka. Ďalšie spracovanie údajov sa uskutočňuje v rámci možného daru, sponzorstva. Použitie a zaplatenie možnej služby za úhradu služieb je – pokiaľ je to technicky možné a potrebné – aj bez udania takýchto údajov,  resp. odovzdaním anonymných údajov alebo pseudonymu (napr. v rámci annymných darov). Právne kroky voči zasielateľovi tzv. SPAM – mailov pri porušení tohto zákazu sú výslovne vyhradené.

Vaše osobné údaje zostávajú uložené, resp. uchované  len tak dlho, ako  je to potrebné a so zreteľom na využívanie a prevádzku tejto webovej stránky, resp. ak sú potrebné pre potreby združenia  a zákonných lehôt uloženia.  Ďalšie spracovanie údajov, na osobu sa vzťahujúce vyhodnotenia alebo odovzdanie tretím osobám sa neuskutoční, okrem súvisu s technickými prípadmi zabezpečenia alebo trestnými činmi.


4. Bezpečnosť údajov

NAK Schweiz (NAC Švajčiarsko) robí všetky primerané organizačné a technické opatrenia na ochranu dôvery, integrity a dostupnosti v ich zodpovednosti sa nachádzajúcich osobných údajov. Dbajte na to, že dôvernosť a integrita kontaktným formulárom alebo nezakódovaným e-mailom vymenených informácií nie je zaručená. To znamená, že informácia počas doručovania môže byť čítaná alebo zmenená treťou osobou. Napokon zodpovednosťou každého užívateľa tejto webovej stránky je, svoj počítač a jeho príslušenstvo patrične chrániť.


5. Cookis

Táto webová stránka nepoužíva cookies. Viac o tom nájdete na Novoapoštolská cirkev medzinárodná.


6. Linky iných webových stránok

Táto webová stránka obsahuje linky (odkazy) na iné webové stránky alebo sociálnomediálne služby. Na ich obsah, dizajn, správnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť, právoplatnosť ako aj účel ochrany užívateľa a dát, nemá NAC Švajčiarsko žiaden vplyv.  Akákoľvek zodpovednosť sa preto odmieta.


7. Vaše práva

Voči NAC Švajčiarsko máte vzhľadom na vaše osobné údaje nasledujúce práva:

  • právo na informáciu
  • právo na opravu alebo vymazanie
  • právo na obmedzenie spracovania
  • právo na námietku voči spracovaniu
  • právo na prenos údajov

Okrem toho máte právo, prostredníctvom NAC Švajčiarsko, sťažovať sa na príslušnom kontrolnom úrade – ochrany údajov, ohľadom spracovania vašich osobných údajov.

8. Kontakt

Máte otázky k predloženému vyhláseniu o ochrane osobných údajov, alebo  by ste chceli využiť vaše práva na ochranu údajov? Potom sa obráťte na nasledujúcu adresu:

Novoapoštolská cirkev Švajčiarsko
Neuapostolische Kirche Schweiz
Poverenec na ochranu osobných údajov
Ueberlandstrasse 243
8051 Zürich
Švajčiarsko

E-Mail: privacy@scna.ro

Podmienky používania
 

Podmienky používania

1. Obsah online ponuky

NAC Švajčiarsko nepreberá žiadne záruky za aktuálnosť, správnosť, kompletnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií, nároky na ručenie voči NAC Švajčiarsko, ktoré sa vzťahujú na škody materiálnej alebo ideovej povahy, použitie alebo nepoužitie ponúknutých informácií, resp. boli spôsobené používaním chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, pokiaľ zo strany NAC Švajčiarsko neexistuje dokázateľne neúmyselné alebo hrubo nedbanlivé zavinenie.

Všetky ponuky sú nezáväzné. NAC Švajčiarsko si výslovne vyhradzuje, aby časti strán alebo kompletné ponuky bez samostatného oznámenia zmenila, doplnila, vymazala alebo zverejnila, dočasne alebo s konečnou platnosťou  ukončila.


2. Odkazy a linky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie webové stránky („Hyperlinky“), ktoré sa nachádzajú mimo oblasti zodpovednosti NAC Švajčiarsko, vstúpi povinnosť ručenia do platnosti výhradne len v prípade, v ktorom NAC Švajčiarsko pozná obsah a má možnosti a trúfa si zamedziť ich použitiu v prípade protizákonných obsahov.

NAC Švajčiarsko týmto výhradne prehlasuje, že v čase využívania linkov sa nespoznali  žiadne ilegálne obsahy na zalinkovaných stranách. Na aktuálne a budúce usporiadanie, obsahy alebo autorstvo zalinkovaných/zlúčených strán nemá NAC Švajčiarsko žiaden vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov, všetkých zalinkovaných/zlúčených strán, ktoré boli po použití linku  zmenené. Toto zistenie platí pre všetky vytvorené linky a odkazy v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie zápisy v NAC Švajčiarsko zriadených knihách hostí, diskusných fórach, zoznamoch linkov, mailing zoznamov a vo všetkých iných formách súborov, na ktorých obsahy sú možné externé písomné zásahy.  Za ilegálne, chybné a neúplné obsahy a hlavne za škody, ktoré vzniknú z takéhto užívania a neužívania takých ponúknutých informácií, ručí jedine poskytovateľ stránky, na ktorú sa odvolávalo, nie ten, ktorý prostredníctvom linku poukazuje na všetky zverejnenia.


3. Autorské právo a právo na značku

NAC Švajčiarsko sa usiluje vo všetkých publikáciách prihliadať na autorské právo použitých obrázkov, grafík, zvukových dokumentov, následných videí a textov, ňou zhotovených obrázkov, grafík, zvukových dokumentov, následných videí a textov alebo   nelicencovaných grafík, zvukových dokumentoch, následných videí a textov.

Všetky  menované a príp. tretími chránené výrobné značky a ochranné značky v rámci internerovej ponuky podliehajú neobmedzene ustanoveniam práve platného práva na značku a vlastnícke právo práve zapísaného majiteľa. Jedine na základe samotného menovania nie je možné robiť uzávery, že výrobné značky nie sú chránené právami tretích!

Copyright /autorské právo/  pre uverejnené a samotnou NAC Švajčiarsko  vypracované objekty, ostáva vždy NAC Švajčiarsko ako vydavateľ stránok. Rozmnoženie alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, následných videí a textov v iných elektronických a tlačených publikáciach nie je povolené bez výhradného súhlasu NAC Švajčiarsko, resp. vlastníkov práv.