Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Dejiny novoapoštolskej cirkvi

Korene novoapoštolskej cirkvi siahajú do Anglicka 19.st.

 

 

Pod vplyvom Veľkej francúzskej revolúcie a industrializácie Európy vznikli v r. 1820 tzv. buditeľské hnutia. Na mnohých miestach sa zišli angažovaní kresťania, aby na biblickom základe a v modlitbe premýšľali nanovo o kresťanskej viere. Centrálnou myšlienkou tohto buditeľského kruhu bol skorý opätovný príchod Ježiša Krista a ďalšou bol návrat ku kresťanským princípom. V r. 1830 sa z tohto hnutia vytvorili prvé náboženské obce. Do roku 1835 bolo cez prorocké slovo podľa biblického vzoru  povolaných 12 apoštolov.

Títo apoštoli chceli novovzniknutú katolícko-apoštolskú cirkev viesť až do bezprostredne blížiaceho sa opätovného príchodu Krista. Vychádzajúc z Anglicka vznikali následne aj v Nemecku vždy nové katolícko-apoštolské obce.

Keď v roku 1855 zomreli 3 apoštoli, zavládla nejednotnosť nad tým, či budú povolaní noví apoštoli, alebo  či sa majú prispôsobiť vzniknutým  udalostiam. Rozdielnosť názorov o týchto i iných otázkach viedla v r. 1863 v Nemecku k založeniu „Všeobecnej kresťanskej apoštolskej misii“ a z nej nakoniec vzišla „Novoapoštolská obec.“Od r. 1932 sa používa názov „Novoapoštolská cirkev.“

Učenie apoštolov si novoapoštolská cirkev ochraňovala od svojich počiatkov. Od r. 1897 sa pod vedením apoštola Friedricha Krebsa vytvoril úrad kmeňového apoštola, ktorý on sám zastával do svojej smrti v r. 1905. Od vtedy platí, že kmeňový apoštol udáva smer v teologických otázkach a je garantom cirkevnej jednoty.

Po Friedrichovi Krebsovi nasledovalo doposiaľ osem kmeňových apoštolov: Hermann Niehaus, Johann Gottfried Bischoff, Walter Schmidt, Ernst Streckeisen, Hans Urwyler, Richard Fehr, Wilhelm Leber und Jean-Luc Schneider.

Kmeňový apoštol Richard Fehr - nar. 1939 – rozšíril misijné aktivity novoapoštolskej cirkvi do celého sveta. Za obdobie jeho úradovania narástol počet členov takmer na 11miliónov. Dôraz kládol na dobré vzťahy s inými kresťanskými cirkvami.

Kmeňový apoštol Fehr v r. 2000 povedal: "Vážne sa zaoberám myšlienkami o tom [o ekuménii] a pred nedávnom som založil osobitnú projektovú skupinu,ktorá  vypracuje návrhy, ako bude vyzerať budúcnosť: Pôjdeme v smere ekuménie alebo nie? Ja sa prikláňam za otvorenosť cirkvi."

Obozretné prispôsobenie sa cirkvi  na meniace sa rámcové podmienky spočíva aj v tom, že počas úradovania kmeňového apoštola Fehra došlo popri mnohých iných zmenách aj k vystriedaniu  vydania Biblie Martina Luthera z r. 1912 revidovaným vydaním v r.1984. Na Veľkú noc 2005 bol  spevník, ktorý sa používal viac ako75 rokov, nahradený novým, zmodernizovaným .

Kmeňový apoštol  Wilhelm Leber - nar. 1947 – pokračoval v snahe o novú duchovnú orientáciu smerom k modernej, otvorenej cirkvi, ktorá má svoje miesto v kresťanskom spektre.

"Prajem si uvoľnené, nekŕčovité zaobchádzanie medzi sebou navzájom. Chceme ozaj dosiahnuť pekné vzájomné spolužitie, nezávislé od indiviuálnych predstáv a presvedčení vo viere, chceme sa navzájom rešpektovať, chceme hľadať to spoločné a o to sa starať a na základe toho chceme spoločne prispieť k tomu, aby kresťanstvo silnelo vo svete, v ktorom sú  kresťanské hodnoty stále viac a viac potláčané.

Obdobie úradovania kmeňového apoštola Lebera sa vyznačuje aj  vydaním katechizmu novoapoštolskej cirkvi v decembri 2012 v nemeckom jazyku a nasledovali ďalšie vydania v iných jazykoch.  Toto dielo vytvorené  dlhoročnou , intenzívnou prácou  obsahuje rozsiahle spracovanie novoapoštolského učenia a zaujíma stanovisko k rôznym témam v 13 kapitolách.

Ako pôjde vývoj ďalej? Popri všetkých výzvach, ktoré prinášajú rast novoapoštolskej cirkvi v rôznych kultúrach a tradíciách, zostáva viera v trojjediného Boha, v opätovný príchod Ježiša Krista a v účinkovanie apoštolského úradu stredobodom novoapoštolskej vierouky.