Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Sviatosti

Sviatosti sú základné prejavy Božej milosti. Sú to sväté úkony, ktoré sa vykonávajú na človeku, aby dosiahol spásu, bol prijatý do spoločenstva s Bohom a v ňom zotrval. Prijatie troch sviatostí otvára možnosť, aby bol človek pri opätovnom príchode Ježiša Krista zjednotený s Pánom.

 

 

Spása vo sviatostiach je založená na prevtelení, obetnej smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista ako aj v zoslaní a pôsobení Ducha Svätého.

Viera je predpokladom, aby sviatosť rozvinula svoje účinkovanie spásy.

Sviatosť sa uskutočňuje štyrmi na seba nadväzujúcimi rozmermi:

  • Znak (signum / materiál): gestá (obrad) alebo viditeľný prvok
  • Obsah (vec / forma): prítomnosť spásy         
  • „Darca“ sviatosti (poverený nositeľ úradu)
  • Viera (príjemcu), aby sviatosť účinkovala pre spásu

V Svätom Písme  sa okrem iného píše: „Lebo sú traja, ktorí o tom svedčia: Duch a voda a krv; a tí traja jedno sú“ (1. Ján 5, 7.8) Podľa tohto poradia pozná novoapoštolská cirkev 3 sviatosti, ktoré ustanovil Ježiš.

Svätý krst vodou
 

Svätý krst vodou

Sviatosť Svätý krst vodou je prvým a základným  prostriedkom milosti trojjediného Boha na ľuďoch, ktorí v neho veria. Krstom obdrží krstenec podiel  na obetnej smrti  Ježiša Krista za ľudí.

Dedičný hriech je zmytý, krstenec dôjde k prvému blízkemu vzťahu k Bohu  - stane sa kresťanom. Tým je včlenený do cirkvi, teda do spoločenstva tých, ktorí veria v Ježiša Krista a vyznávajú ho ako svojho Pána. Chváli ho,  odmieta hriechy a svoj život vedie v nasledovaní Krista.

Krst vodou je prvým krokom k obnove človeka v Duchu Svätom.  Ním  Boh otvára pokrstenému cestu  k spáse v Kristu a nakoniec aj k zavŕšeniu spásy. Svätý krst vodou a Sväté zapečatenie  spoločne tvoria znovuzrodenie  z vody a  Ducha

Aj deti môžu prijať sviatosť Svätého  krstu. V tomto prípade sa rodičia  priznávajú k svojej viere v Ježiša Krista a sľubujú, že dieťa budú vychovávať podľa evanjelia.

Svätý krst vodou v cirkvi ako celku je aj v iných cirkvách obradom, to znamená, že krst vykonaný v mene trojjediného Boha a vodou je právoplatný.

Sväté zapečatenie
 

Sväté zapečatenie

Sviatosť  Sväté zapečatenie vytvára sprostredkovanie darov Ducha Svätého veriacim – Duch Boha trvalo prebýva v človeku, Boh sám daruje účasť na jeho bytí.

V zapečatení je Bohom zavŕšený krst vodou na znovuzrodení z vody a Ducha.

Zapečatením sa zavŕši Bohom v krste započaté znovuzrodenie.

Veriaci je Božím dieťaťom a dedič budúcej spásy; je povolaný, aby patril k neveste Pána a k prvotine v nadchádzajúcej ríši Krista.

Krstom zdôvodnený prvý vzťah blízkosti človeka k Bohu dostáva Svätým zapečatením novú kvalitu.

Podľa svedectva v Svätom Písme je Sväté zapečatenie viazané na apoštolský úrad a deťom i dospelým je sprostredkované apoštolom cez kladenie rúk na hlavu a modlitbu.

Sviatosti môže prijať každý človek nezávisle od veku, pôvodu a pohlavia.

Svätá večera
 

Svätá večera

Svätá večera je sviatok radosti a vďaky. Je to pamätná večera, pri ktorej sa spomína na smrť Ježiša Krista ako na jedinečnú a po všetky veky platnú udalosť.

Je to aj večera priznania sa – priznania sa k smrti, zmŕtvychvstaniu a opätovnému príchodu Ježiša Krista.

Svätá večera je večera spoločenstva z trojakého hľadiska – Ježiš Kristus s apoštolmi, s veriacimi a  náboženskou obcou pri bohoslužbe. Svätá večera  zachováva duši život večný a dáva jej istotu, aby zotrvala v živom spoločenstve s vykupiteľom Ježišom Kristom ( Ján 6, 51-58) „Telo a krv“ Ježiša sú dnes podávané vo forme hostie ako chlieb a víno.

Chlieb a víno svätením ( konsekráciou) a slovami ustanovenia svoju podstatu nemení. Ale tu vystupuje podstata tela a krvi Ježiša (konsubstanciácia).        

Počas Svätej večere zodpovedá chlieb a víno ľudskej povahe a telo a krv božskej povahe Krista.

Chlieb a víno nie sú metaforou alebo symbolom pre telo a krv; ale telo a krv Krista sú naozaj prítomné (reálna prítomnosť).

V Svätej večeri je prítomná aj obeť Ježiša Krista.

Ak veriaci človek  s pôžitkom prijíma podstatu Ježiša, obdrží novú silu, aby prekonal všetko, čo by mohlo zabrániť duši dôjsť k spaseniu. (porov. Zjavenie 12,11).